Odoo MRP

Khám phá cách bạn có thể tích hợp MRP, PLM, Kiểm tra chất lượng và Bảo trì trong một ứng dụng duy nhất để tối đa hóa hiệu quả của hoạt động sản xuất của bạn. Đọc thêm về các tính năng tại: https://www.odoo.com/page/manufacturing-features Khám phá Odoo MRP: https://www.odoo.com/page/manufacturing

Chia sẻ: